• برگذاری آزمون کارشناسان مراقب سلامت
    برگذاری آزمون 63 نفر کارشناسان مراقب سلامت با عنوانهای ماما و بهداشت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس

  • تصاویر اخبار تصاویر اخبار تصاویر اخبار تصاویر اخبار
    تصاویر اخبار تصاویر اخبار تصاویر اخبار تصاویر اخبار تصاویر اخبار تصاویر اخبار تصاویر اخبار تصاویر اخبار

  • تست تست تست تست تست تست
    تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

سامانه ها
لینک های مفید
 
 
خدمات الکترونیک

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved